İletişim Formu

sub-banner

SPİNAL FÜZYON

Spinal füzyon nedir?

Spinal füzyon, omurganın bir kısmını kalıcı olarak hareketsiz hale getirmek için gerçekleştirilen cerrahi işlemdir. Füzyon cerrahi müdahalenin ana parçası olarak birincil veya ek bir işlem deolabilir.

İnsan omurgasının yapısı nasıldır?

Omurga, omurga kemiklerinden oluşan hareketli bir yapıdır. Vücut ağırlığını taşır ve içinde yer alanomurilik ve sinirleri korur. Ancak omurga sabit bir yapı değildir ve hareket kabiliyeti eklemlerle sağlanır. Omurgayı oluşturan 33-34 omur kemiği vardır. Sakrum ve koksiks kemikleri bir birileri ile kaynamış omurgalardan oluşmaktadır.Servikal, torasik ve lomber kısımlardakomşu omurga (vertebral) kemik arasında üç eklem vardır: intervertebral disk eklemleri ve bir çift faset eklemi. Disk eklemleriiçlerinde en büyüğüdür ve omurganın ön kısmında bulunur. Yükün çoğunu taşır ve omurgaya hareket kabiliyeti sağlar. Faset eklemleriomurganın arkasında yer alan nispeten küçük, çiftli, yardımcıeklemlerdir ve faset prosesuslarıolarak adlandırılan omurga kemiklerin uzantıları arasındaoluşurlar. Faset eklemlerinin ana işlevi, disk ekleminin aşırı hareketliliğini kısıtlamak ve vertebral kemiklerin kaymasını önlemektir.

Spinal enstrümantasyon ve spinal füzyon arasındaki fark nedir?

Füzyon, çeşitli omurga hastalıklarında tedavi amaçla kullanılan bir yöntemdir. Spinal enstrümantasyon ve füzyon ile ilgili çok fazla karışıklık mevcut.

Spinal enstrümantasyon ileridespinal füzyon elde etmek için omurgaya bir takım metal, plastik implantı(vida, plak, kafes ve diğer)ve kemik grefti yerleştirmeyi içeren cerrahi işlemdir.

Spinal füzyon, iki veya daha fazla omurgayıbirbirine bağlayan yeni kemik oluşumunu içeren biyolojik bir süreçtir. Füzyon enstrümantasyonameliyatından hemen sonra gelişmez, bunun yerine kemik dokusu oluşturan hücrelerin çoğalması ve yeni kemik yapılması için biraz zaman gerekir.

Spinal füzyon nasıl gelişir?

Başarılı kemik füzyonunun ameliyat sonrasında oluşmasıiçin biraz zamana ihtiyacı vardır. Amaçiki komşu vertebral kemiği birleştiren kemik köprüsü oluşturmaktır. Cerrahi işlem için birkaç önemli unsuriçeriyor:

1. İşlemin en önemli yönü enstrümantasyon yerleştirilmesidir. Omurga kemikleri hareketli ise füzyon gelişmez. Füzyon süreci bir nevi kırık sonrası kemik kaynaması sağlamak için alçıya benzer. Doktorlar omurgayı sağlam bir şekilde hareketsiz hale getirmek için genellikle metal enstrümantasyon yerleştirmek zorundadırlar. Omurgada kullanılan iki tür enstrümantasyon sistemi vardır. Enstrümantasyon omurilik kanalının önüne veya arkasına yerleştirilebilir. Bu nedenle anterior (ön) veya posterior (arka) stabilizasyon olarak adlandırılırlar. Cerrahlar füzyon oluşturmak için çeşitli stabilizasyon türleri kullanabilirler. Kafeslerle ile yapılmış olan ön füzyon genellikle arka enstrumantasyondan daha güçlü kabul edilir. Bununla birlikte en iyi sonuçlar, kombine (yani anterior + posterior) stabilizasyon ile elde edilir.

2. Bir diğer önemli faktör, kemik grefti materyalinin kalitesidir. Omurgada füzyongenellikle kemiklerin birbirleri arasında belirli bir mesafeye sahip olduğu koşullar altında gerçekleştirilir. Bu nedenle cerrahın boşluğu doldurmak için o boşluğa kemik materyali yerleştirmesi gerekir. İdeal kemik greftinin başarılı füzyon için üç özelliği olmalıdır:

 • Osteokondüksiyon, greft materyalinin yeni gelişen kemik için iskele sağladığı bir süreçtir. Kemik oluşturan hücreler (osteoblastlar) grefte göç ederek yeni bir yuva oluşturur ve yeni kemik oluşturmaya başlar
 • Osteoindüksiyon, osteoblastları göç etmek, çoğaltmakve yeni kemik yapmak için uyarma işlemidir. Bu süreç karmaşıktır ve hücrelerin çoğalmasını ve bölünmesini teşvik eden çok sayıda proteini içerir.
 • Osteogenez, greft materyalinde bulunan osteoblastların çoğaldığı ve yeni kemik dokusu oluşturduğu bir süreçtir.
 • Cerrahların ameliyat sırasında kullanmasıiçin birkaç kemik grefti seçeneği vardır:
 • Otogreft - hastanın kendisinden elde edilen bir greft. Osteokondüktif, osteoindüktif ve osteogenetik özelliklere sahip olduğu için en iyi greft materyali olarak kabul edilir.
 • Allogreft - diğer kişiden alınan bir greft materyali. Osteoindüktif ve zayıf osteokondüktif özelliklere sahiptir. Ancak osteogenetik özellik yoktur.
 • Xenograft - hayvanlardan elde edilen bir greft materyali. Omurga cerrahisinde sınırlı bir değeri vardır.
 • Yapay kemik greftleri - kalsiyum kristalleri içeren yapay olarak oluşturulmuş greftler. Sadece onsteokondüktif özelliklere sahiptirler. Bazen ek osteoindüktif özelliklere sahip olmak için ekhızlandırıcılar ilegüçlendirilirler. Ancak bu özellik genellikle zayıftır.

3.Füzyon gelişimi için hastanın genel durumu da çok önemlidir. İleri yaş, osteoporoz (kemik erimesi), kötü kemik kalitesi ve kötü genel durum füzyon sürecini engelleyen faktörlerdir. Sigara içmek de füzyon için çok zararlıdır ve bu nedenle füzyon ameliyatı geçiren hastalar sigarayı bırakmayı ciddi olarak düşünmelidir.

Spinal füzyon ile tedavi gerektiren durumlar nelerdir?

Cerrahın bir hasta üzerinde füzyon işlemi yapması içinbirkaç endikasyon (neden) vardır:

 • İnstabilite - Omurganın bütünlüğünü tehlikeye atan ve anormal harekete neden olan bir durumdur. İnstabilite yani dayanaklık bozulması, bir teşhis değil ve diğer hastalıklarda (travma, tümör vb.) görülen bir durumdur. İnstabilite omurgada ciddi ağrıya neden olur. Ek olarak omurga kemiklerinin anormal yer değiştirmesine neden olabilir veomurilik sıkışmasısonucunda felçle neticelenebilir.
 • Tümör -Omurgada büyüyen tümörler bazı durumlarda kemik yıkımına ve instabiliteye neden olabilir. Bazen cerrahın tümöre ulaşmak ve ortadan kaldırmak için omurganın bir kısmını alması gerekir. Bu işlemomurganın stabilitesini (dayanaklığını) daha da azaltır vestabilizasyon ihtiyacını doğurur.
 • Dejenerasyon - Disk dejenerasyonu, destekleyici yapıların gevşemesine ve instabiliteye neden olabilir. Bu durumda, cerrahın ameliyat sırasında dayanıklığıyeniden sağlaması gerekir. Diğer durumlardakalıcı füzyon sağlamakla ileride fıtık oluşmasınıönlemek için stabilizasyon gerçekleştirilir.
 • Enfeksiyon - Omurga enfeksiyonları kemiği ve bağları tahrip edebilir ve instabiliteye neden olabilir.
 • Spondilolistezis - veya basitçe omurga kayması bir omurga kemiğinin alındaki omurla kemiğine nazaran öne (anterolistezis) veya arkaya (posterolistezis) kayması durumudur. Travma, dejenerasyon, konjenital (doğumsal) bozukluklar gibi spondilolistezisin nedenleri olabilir.
 • Travma -Travma, füzyonun en yaygın nedenlerinden biridir. Omurga kemiği kırıkları ve yumuşak doku hasarıinstabilite oluştururve omuriliği tehlikeye atabilir. Bu nedenle, bu durumlarda omurganın normal yapılarını ve işlevini eski haline getirmek için stabilizasyon gerçekleştirilmelidir.
 • Deformite - omurganın bir kısmının normal şeklinin kaybetmesi durumudur. Skolyoz ve kifoz iki ana deformite türüdür. Ameliyat yapılırsa, etkilenen bölüm düzeltilir ve enstrumantasyon yerleştirilerek ileride füzyon gelişmesi sağlanır.

Spinal füzyon türleri nelerdir?

Farklınedenlerle kullanılan çeşitli spinal stabilizasyon ve füzyontürleri vardır. Genellikle omurga, spinal kanala göre anterior ve posteriora ayrılır. Spinal füzyon ön, arka veya kombine olabilir. Bazen spinal füzyon yandan yapılır ve işleme lateral denir. Lakin işlem yandan yapılsa bile, stabilizasyon spinal kanalın önünde yapılır ve bu nedenle anterior stabilizasyonun bir çeşidi olarak kabul edilir.

Spinal füzyon, ilgili omurga segmentine göre de sınıflandırılır. Servikal, torasik, lomber, serviko-torasik, torako-lomber, kranio-servikal füzyon türleri bu füzyon tiplerine örnektir.

Birkaç yaygın spinal füzyon türlerivardır:

Anterior (ön)servikal diskektomi ve füzyon (ASDF). Ameliyat boyunun önünden servikal disk herniasyonu (boyun fıtığı)için yapılır. Disk herniasyonunun çıkarılmasının ardından cerrah kafes, plaklar ve vidalar kullanarak stabilizasyon gerçekleştirir. Genellikle ameliyattan sonrabirkaç hafta içinde füzyon gelişir.

Lomber (bel)omurgalarda birkaç interbody füzyon seçeneği vardır:

 • Posterior Lateral Interbody Fusion (PLIF) füzyonu arkadan yapılır. Diskektomiyi (fıtık ve disk mesafesinde kıkırdak doku çıkarılması)takiben, düz bir kafes yerleştirilerek ve kemik vidaları yerleştirilerek stabilizasyon gerçekleştirilir.
 • Transforaminal Lateral Interbody Fusion (TLIF) füzyonu, PLIF'e göre biraz yan-arkadanolarak yapılmaktadır, daha büyük, kavisli bir kafes yerleştirilir ve omurga kemiklerinevidaları konulur.
 • eXtreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) füzyonu, omurgaya yandan yaklaşım sağlanır ve büyük bir kafes yerleştirilir. Omurgaya ekkemik vidalarının yerleştirilmesini gerektirebilir.
 • Anterior Lateral Interbody Fusion (ALIF) füzyonu önden yapılır ve büyük bir kafes yerleştirilir. Ek kemik vidalarının yerleştirilmesini gerektirebilir.

Başarısız füzyon sendromu nedir?

Bazı durumlarda, stabilizasyon işlemisonrasında füzyon gelişmez. Bu duruma kaynamama veya psödofüzyon (yalancı füzyon) da denir. Başarısız bel cerrahisi sendromunun en yaygın nedenlerinden biridir. Bu durumlarda, bitişik kemikler dayanıklı kemik köprüsü yerine yumuşak bağdokusu ile birbirine bağlanır. Kaynamamanın birkaç nedeni vardır. Bu faktörler gerek hastaya gerekse de cerrahi teknikle ilgilidir. Hastayla ilişkili unsurlar: ileri yaş, kötü genel durum, sigara kullanımı, kötü kemik kalitesidir. Tekniğe bağlı faktörler, sağlam stabilizasyon eksikliği vekaliteli kemik greft kullanılmamasıdır.

Başarısız füzyon için iki olası klinik senaryo vardır: enstrümantasyon gevşemesi veya kırılması. Başarısız füzyon ve hareket durumunda vidalar, plakalar, kafesler gevşer. Gevşek vidalar genellikle yerinden oynar ve çıkar. Gevşek kafeslerkemiklerin içine gömülür. Bazı durumlarda enstrümantasyonsürekli bükülme kuvvetlerine dayanamaz ve kırılır.

Başarısız füzyon, spinal revizyonun (tekrar cerrahi müdahale) en yaygın nedenlerinden biridir. Lakin bu tür revizyon ameliyatı çok zordur ve bu nedenle çok deneyimli bir cerrah tarafından yapılmalıdır.

SoruSor

icon
Beyin tümörünün ana belirtileri nelerdir?
icon

Beyin tümörü belirtileri, tümörün yeri, boyutu ve büyüme hızına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Bunlar arasında baş ağrısı, nöbetler, davranış veya kişilik değişiklikleri, hafıza sorunları, denge bozukluğu veya konuşma, işitme veya görme değişiklikleri bulunabilir. Beyin Tümörleri bölümümüzde bu konu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizması nasıl teşhis edilir?
icon

Beyin anevrizması genellikle bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya beyin anjiyografisi gibi görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilir. Anevrizmanın yırtıldığından şüpheleniliyorsa bazen lomber ponksiyon yapılır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi özel Beyin Anevrizmaları bölümümüzde okuyabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hipofiz adenomasının mevcut tedavi yöntemleri nelerdir?
icon

Hipofiz adenoması tedavi yöntemleri arasında izlem, ilaç tedavisi, cerrahi ve radyasyon tedavisi bulunur. En iyi tedavi seçeneği, tümörün büyüklüğüne ve tipine, hastanın genel sağlık durumuna ve kişisel tercihlerine bağlıdır. İlgili bölümde Hipofiz Adenomu tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Disk herniasının sebepleri nelerdir?
icon

Disk hernisi yaşlanma, fiziksel stres veya yaralanma nedeniyle oluşabilir. Yaşlandıkça disklerimiz su içeriğinin bir kısmını kaybeder ve hafif bir gerilme veya dönme ile yırtılma veya dışarı çıkma olasılığı artar. Omurga Hastalıkları bölümümüzde farklı disk hernisi türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz genellikle nasıl tedavi edilir?
icon

Skolyoz tedavisi, eğrinin derecesine ve hastanın yaşına bağlıdır. Cerrahi olmayan tedavilere fizyoterapi, korse kullanımı ve ağrı kesiciler dahildir. Şiddetli durumlarda, eğriyi düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Skolyoz Tedavisi bölümümüzde skolyoz tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Dejeneratif disk hastalığı nedir ve ana belirtileri nelerdir?
icon

Dejeneratif disk hastalığı, omurgadaki intervertebral disklerin yaşla birlikte aşınma durumudur. Belirtiler arasında sırt veya boyun ağrısı, uyuşma ve karıncalanma hissi ve yürümekte zorluk bulunabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu nedir?
icon

Torasik çıkış sendromu, klavikula ve ilk kaburga arasındaki alanın daralması sonucu damarların veya sinirlerin sıkışması durumudur. Bu, omuz ve boyun ağrısına ve parmaklarda uyuşmaya neden olabilir. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde TOS hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu risk faktörleri nelerdir?
icon

TOS risk faktörleri arasında kötü duruş, obezite, tekrarlayan kol veya omuz hareketleri ve anormal bir kaburga veya omuz ve kaburga arasındaki dar bir bağ gibi anatomik anormallikler bulunur. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde daha fazla bilgi edinin

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu nasıl teşhis ve tedavi edilir?
icon

TOS teşhisi, fizik muayene, görüntüleme testleri ve nörofizyolojik testlerin yanı sıra hasta geçmişi ve belirti ve semptomlarla birlikte yapılır. Tedavi, fizik tedavi, ağrı yönetimi ve ağır vakalarda cerrahi olabilir. Torasik Çıkış Sendromu Tedavisi bölümümüzde tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Nörolojik bozukluğun belirti ve semptomları nelerdir?
icon

Nörolojik bozuklukların semptomları çok çeşitli olabilir, ancak genellikle kas zayıflığı, koordinasyonsuz hareketler, nöbetler, kalıcı veya şiddetli baş ağrıları, bilişsel ve hafıza sorunları ve duyumdaki değişiklikleri içerir. Beyin Hastalıkları bölümümüzde nörolojik bozukluklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizması için herhangi bir uyarı işareti var mı?
icon

Beyin anevrizmasının uyarı işaretleri ani ve şiddetli baş ağrısı, bulanık veya çift görme, boyun ağrısı, bayılma veya baş dönmesi ve ışığa karşı duyarlılık içerebilir. Ancak, birçok anevrizma sızdırana ya da yırtılana kadar belirti göstermeyebilir. Beyin anevrizmaları hakkında daha fazla bilgi için Beyin Anevrizmaları bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizmasının hangi boyutu ameliyat gerektirir?
icon

Ameliyat ihtiyacı genellikle anevrizmanın boyutuna, konumuna ve büyüme hızına bağlıdır. Genellikle 7mm'den büyük anevrizmalar, beynin belirli bölgelerinde yer alanlar veya ardışık taramalarda büyüme belirtisi gösterenler cerrahi müdahale gerektirebilir. Özel bilgileri anlamak için bir nörocerrah ile danışmak en iyisidir. Bu konuda daha fazla bilgi için Beyin Anevrizmaları bölümümüze başvurun.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin AVM'si kişilik değişikliklerine neden olabilir mi?
icon

Evet, bir beyin AVM'si, davranış, biliş ve duygu için sorumlu beyin bölgelerini etkiliyorsa kişilik değişikliklerine neden olabilir. Diğer semptomlar arasında baş ağrıları, nöbetler veya nörolojik eksiklikler olabilir. Beyin AVM'si hakkında daha fazla bilgi için Beyin AVM bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir kan testi beyin kanserini tespit edebilir mi?
icon

Şu anda, beyin kanserini kesin olarak teşhis edebilecek standart bir kan testi bulunmamaktadır. Belirli belirteçler veya değişiklikler bir tümörün varlığını önerse de, MRI veya CT taramaları gibi görüntüleme testleri birincil teşhis araçları olarak kalmaktadır. Beyin kanseri için teşhis süreçleri hakkında daha fazla bilgi için Beyin Kanseri bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir röntgen, beyin tümörünü gösterebilir mi?
icon

Röntgenler genellikle beyin tümörlerini tespit etmek için kullanılmaz. Bu amaç için temel görüntüleme yöntemleri MRI ve CT taramalarıdır, beyin yapısının daha ayrıntılı görüntülerini sunarlar. Beyin tümörlerinin teşhisinin özelliklerini Beyin Kanseri bölümümüzde keşfedin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir beyin tümörünün büyümesi ve semptomlara neden olması ne kadar sürer?
icon

Beyin tümörlerinin büyüme hızı, tümörün türüne ve derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı tümörler yavaşça büyüyebilir ve yıllarca herhangi bir semptoma neden olmayabilir, oysa diğerleri hızla büyüyebilir ve haftalar veya aylar içinde semptomlara neden olabilir. Semptomların başlaması aynı zamanda tümörün konumuna ve büyüklüğüne de bağlıdır. Beyin Tümörleri bölümümüzde beyin tümörlerinin ilerlemesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Chiari malformasyonu tedavi edilmezse ne olur?
icon

Eğer Chiari malformasyonu tedavi edilmezse, semptomlar zamanla kötüleşebilir, kronik ağrıya, koordinasyon bozukluğuna ve ciddi durumlarda felce yol açabilir. Potansiyel komplikasyonları önlemek için erken müdahale önerilir. Chiari Malformasyon bölümümüzde bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hemifacial spazmı geçer mi?
icon

Hemifacial spazmlar, belirli tedavilerle azalabilir, ancak spontan iyileşme nadirdir. Uygun tıbbi müdahale, semptomları hafifletebilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Hemifasiyal Spazm Tedavisi bölümümüzde tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hidrosefali tedavi edilmezse ne olur?
icon

Tedavi edilmezse, hidrosefali artan intrakraniyal basınca yol açabilir, buna bağlı olarak bilişsel bozukluklar, görme problemleri, koordinasyon kaybı ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden beyin hasarı meydana gelebilir. Özel bölümümüzde Hidrosefali Tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hipofiz tümörü tedavi edilmezse ne olur?
icon

Tedavi edilmeyen hipofiz tümörü büyüyebilir ve beyinin hayati kısımlarına baskı yapabilir, hormonal dengesizliklere ve görme problemlerinden metabolik bozukluklara kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipofiz Tümörü bölümümüzde bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Trigeminal nevralji ile karıştırılabilecek nedir?
icon

Trigeminal nevralji semptomları, diş problemleri, sinüzit, küme baş ağrıları veya temporomandibular eklem bozuklukları gibi diğer durumlarla benzer olabilir, bu nedenle doğru tanı koymak esastır. Özel bölümümüzde Trigeminal Nevraljinin nasıl tespit edileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin ameliyatından sonra neler beklenir?
icon

Beyin ameliyatından sonra, hastalar yorgunluk, ruh hali dalgalanmaları veya bilişsel değişiklikler yaşayabilir. İyileşme süresi değişkendir ve iyileşmeyi izlemek ve herhangi bir komplikasyonu tespit etmek için düzenli takip zorunludur. Beyin Hastalıkları Tedavisi bölümümüzde farklı bozuklukların iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Yaşlandıkça omurgamızda ne değişiklikler olur?
icon

Yaşlandıkça, omurga doğal dejeneratif değişikliklere uğrar. Diskler nemini ve elastikiyetini kaybedebilir, omurga kemikleri incelir ve omurga kanalının yavaş yavaş daralması gibi durumlar ortaya çıkabilir, bu da omurga stenozuna veya diğer rahatsızlıklara yol açabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde omurga bozuklukları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon sonrası donanım çıkarılabilir mi?
icon

Evet, spinal füzyondan gelen donanım çıkarılabilir, ancak genellikle rahatsızlık, ağrı veya diğer komplikasyonlara neden oluyorsa yapılır. İlgili bölümde Spinal Füzyon prosedürü hakkında daha fazla ayrıntı keşfedin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon cerrahisinden tam olarak ne kadar süre sonra iyileşme gerçekleşir?
icon

Spinal füzyon cerrahisinden tam iyileşme 3-6 ay arasında değişebilir, ancak bazı aktiviteler bir yıla kadar sınırlı olabilir. Spinal Füzyon bölümümüzde bu prosedürün özellikleri ve iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Başarısız spinal füzyonun semptomları nelerdir?
icon

Semptomlar kronik ağrı, sınırlı hareket kabiliyeti, donanım hareketi hissi veya ameliyat öncesinde yaşanan semptomları içerebilir. İlgili bölümde Başarısız Sırt Cerrahisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Başarısız sırt cerrahisi sendromu için tedavi nedir?
icon

Tedavi, fizik tedavi, ağrı yönetimi veya bazı durumlarda revizyon cerrahisini içerebilir. Başarısız Sırt Cerrahisi Sendromu Tedavisi bölümümüzde başarısız sırt cerrahisi tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon sonrası ne bekleyebilirim?
icon

Spinal füzyon sonrası, ilk başta ağrı ve sınırlı hareket kabiliyeti beklenir, ardından fizik tedavi rehberliğinde aktivitelere kademeli olarak geri dönülür. Uzun vadeli sonuçlar genellikle ağrının azalması ve stabilitenin artmasıdır. Spinal Füzyona ayrılmış bölümümüzde bu prosedür hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Herniated disk kalıcı sinir hasarına neden olabilir mi?
icon

Evet, herniated disk uzun bir süre sinire bası yaparsa kalıcı sinir hasarına yol açabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde farklı bel fıtığı türlerinin doğası ve bunlarla ilişkili riskler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bombe disk daha da kötüleşebilir mi?
icon

Evet, uygun bakım olmadan veya sürekli zorlama nedeniyle bombe disk kötüleşebilir hatta yırtılabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde şişkin ve fıtıklaşmış diskler ve bunlarla ilişkili riskler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Boyun cerrahisinden ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Boyun cerrahisinden iyileşme süresi, işleme bağlı olarak değişebilir, ancak tipik olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürer. Omurga Hastalıkları Tedavisi bölümümüzde spinal cerrahi sonrası iyileşmenin özelliklerini öğrenin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kompresyon kırıkları ameliyat gerektirir mi?
icon

Tüm kompresyon kırıkları ameliyat gerektirmez. Birçok kırık, koruyucu tedavi ile iyileşir, ancak şiddetli vakalarda cerrahi müdahale faydalı olabilir. Spinal Kompresyon Kırığı bölümümüzde kompresyon kırıklarının doğası ve teşhis süreci hakkında bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir omurga kırığından ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Iyileşme, hafif kırıklar için birkaç haftadan daha şiddetli vakalar için birkaç aya kadar değişebilir. Özel Spinal Kompresyon Kırığı Tedavisi bölümümüzde omurga kırığı iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kyphoplasty'den ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Çoğu hasta, kyphoplasty'den 48 saat içinde daha iyi hissetmeye başlar, tam iyileşme birkaç hafta içinde gerçekleşir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Vertebroplastiden ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Vertebroplastiden iyileşme genellikle hızlıdır, çoğu hasta birkaç gün içinde normal aktivitelere devam eder.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Vertebroplasti ve kyphoplasty arasındaki fark nedir?
icon

Her iki işlem de kırık vertebrae'yi stabil hale getirmekle ilgilidir, ancak kyphoplasty, çimento enjekte edilmeden önce bir balonun şişirilmesini içerirken, vertebroplasti balon şişirme olmadan doğrudan çimento enjekte eder.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kyphoplasty için uygun olmayan adaylar kimlerdir?
icon

Bazı kırık türlerine sahip olanlar, şiddetli osteoporozu olanlar veya aktif bir enfeksiyonu olanlar kyphoplasty için uygun aday olmayabilir. Her zaman bir omurga uzmanıyla danışın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Omurga kanserinin ilk belirtileri nelerdir?
icon

Omurga kanserinin ilk belirtileri arasında yerel ağrı, uzuvlarda uyuşma veya zayıflık, yürüme zorluğu ve mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı bulunabilir. Belirtiler tümörün konumuna ve büyüklüğüne bağlıdır. Spinal Tümörler hakkında daha fazla bilgiyi ilgili bölümümüzden edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz yetişkinlerde düzeltilebilir mi?
icon

Yetişkinlerdeki skolyoz her zaman tamamen düzeltilmezken, fizik tedavi, korseler veya cerrahi gibi tedaviler şiddetini azaltabilir ve belirtileri hafifletebilir. Skolyoz Tedavisi bölümümüzde mevcut tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz yaşla birlikte kötüleşir mi?
icon

Skolyoz zamanla kötüleşebilir, özellikle tedavi edilmezse. Yetişkin skolyozu, omurgadaki dejeneratif değişiklikler nedeniyle ilerleyebilir. Skolyoz ile ilgili özel bölümümüzde bu durumun doğası ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Özel Skolyoz bölümümüzde bu hastalığın doğası ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz hangi organları etkiler?
icon

Şiddetli skolyoz, akciğerleri etkileyerek akciğer fonksiyonunun azalmasına neden olabilir. Azalmış akciğer kapasitesi nedeniyle kalp de etkilenebilir. İlgili Skolyoz bölümünde skolyozun vücudu nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyozun 3 türü nelerdir?
icon

Skolyozun üç ana türü şunlardır: idiopatik (nedeni bilinmeyen, en yaygın olarak ergenlerde görülür), konjenital (doğumda mevcut kemik anomalileri nedeniyle) ve nöromusküler (sinir veya kas bozukluklarından kaynaklanan). Özel Skolyoz bölümünde bu tipler arasındaki farklar ve bu durumun doğası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kamburluğa ne sebep olur?
icon

Kamburluk veya kifoz, kötü duruş, omurga travması, doğuştan sorunlar, osteoporoz, disk dejenerasyonu veya tüberküloz gibi bazı hastalıklardan kaynaklanabilir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Yaralanma olmaksızın kuyruk sokumu ağrısına ne sebep olur?
icon

Kuyruk sokumu ağrısı veya koksodini, açık bir yaralanma olmaksızın uzun süreli oturma, doğum, tümörler, enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir veya bazen idiopatik (bilinmeyen) bir kökeni olabilir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromunun belirtileri nelerdir?
icon

TOS belirtileri arasında boyun, omuz, kol veya parmaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma, kol zayıflığı ve bozulmuş dolaşım bulunabilir. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde TOS semptomları ve uyarı işaretleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu ameliyattan sonra geri gelebilir mi?
icon

Evet, ameliyat TOS belirtilerini hafifletebilirken, duruş veya tekrarlayıcı aktiviteler gibi temel nedenler ele alınmadığında nüksetme şansı vardır. Tekrarlayan Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde bu durumdan nasıl kaçınılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin