İletişim Formu

sub-banner

OMURGA TÜMÖRLERİ

Omurga tümörü nedir?

Tümöromurgada, omurilikte vesinirlerindegelişen anormal urdur.

İnsan omurgasının yapısı nedir?

İnsan omurgası birbiri üzerinde yerleşen 33-34 omurga kemiğinden oluşur. Sakrum ve koksiks kemikleri kaynaşmış omurlardan oluşuyor, ancak diğer kısımlarda omurgalarbirbirineeklemlerle bağlanmıştır. Omurilik, omurganın içindeki kanalda bulunur ve güçlü kemikler ve bağlarla çevrilidir ve görevi debeyni vücutlabağlamaktır.Omurganın iki ana işlevi vardır: omuriliğin korunmasını ve vücut ağırlığını desteklemesi.

Omurgada tümörler nasıl gelişir?

Tümör, genetik mutasyonun neden olduğu anormal bir büyümedir. İnsan vücudundaki tüm hücreler, büyümeyi ve çoğalmayıkontrol etmek için özel bir genetik sisteme sahiptir. Bu mekanizmanınkaybedilmesi, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine ve tümöroluşmasına neden olur. Genel olarak tümörler iki ana gruba ayrılabilir: iyi huylu ve kötü huylu. İyi huylu tümörler "içinden" büyür. Büyürken çevresindekiyapılarabaskı yaparak genişlemektedir. Normal doku ile sınırları belirgindir ve bu nedenle cerrahi olarak çıkarılması nispeten kolaydır. Tümörün tamamen çıkarılması genellikle bu hastalar için tedavi sağlar.

Buna karşın kötü huylu tümörlerinvaziftir. Tümör hücreleri ana tümöredn ayrılırve yakındaki dokulara göç eder.Bu nedenle, tümör ile normal doku arasındaki sınır belirgin değildir. Tam cerrahi çıkarma, tümör çevresindeki normal dokuların çıkarılmasını içermelidir ve işlev kaybına yol açabilir. Kötü huylu tümörler, doğrudan invazyon yoluyla çevre dokulara yayılabilir. Ek olarak lenfatik ve kan damarlarını da kullanabilirler. Bu duruma metastaz denir. Cerrahi ve radyasyon (ışın tedavisi)bölgeselolduğundan uzakmetastazlara etki etmez.

Omurga tümörlerinin türleri nelerdir?

Omurga tümörleri, omurgadan,omuriliktenveya sinirlerden kaynaklanabilirler. Omurilik ve sinirler sinir dokusundan oluşur ve bu nedenle bunlardan kaynaklanan tümörler nöral türü oluşturur. Omurga ise kemik ve bağ dokusundan oluşur. Dolayısıyla ondan kaynaklanan tümörler kemik/bağ dokusu türüneaittir ve tamamen farklı biyolojik özelliklere sahiptir.

Nöral dokudan kaynaklanan tümörler genellikle iyi huyludur ve omuriliğin kendisinden, omurilik sinirlerinden veya örtülerinden kaynaklanabilir. Omuriliğin dışında bulunan tümörler ekstramedüller olarak adlandırılır. Omuriliğiniçindekitümörlereintramedüller denir. Örneğin meningiomlar, omurilik örtüsünden kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Omuriliği dışarıdan sıkıştıran ekstramedüller, iyi huylu, yavaş büyüyen tümörlerdir. Öte yandan, ependimomalar ve astrositomlar gibi iyi huylu tümörler omuriliğin kendisinden (intramedüller) kaynaklanır ve bu nedenle ayrılması ve cerrahi olarak çıkarılması daha zordur.

Omurilik ve sinirler dura mater adı verilen koruyucu bir örtü ile örtülmüştür. Tümörler bu zarfın içinde veya dışında bulunabilir. Bu nedenle, tümörler zar dışında olunca ekstradural - zar içindeyse intradural diye isimlendirilir. Örneğin meningioma, zarın içinde bulunur ve bu nedenle intraduraldir. Schwannomalar ve nörofibromlar spinal sinirlerden köken alan iyi huylu tümörlerdir. Sinirin zar dışındaki bölümünden kaynaklanan tümör ise ekstradural olarak adlandırılır. Schwannomalar, boyut ve yere bağlı olarak intradural veya intra/ekstradural olabilir. Bazen, iç ve dış bölümleri temsil eden iki bölümden oluşan bir kum saati şekline sahiptirler. Kötü huylu tümörler omuriliği ve sinirleri de etkileyebilir ancak çok nadirdir.

Omurga tümörleri, omurga kemiklerinden kaynaklanır. Bu tümörler iki ana gruba ayrılır: birincil ve metastatik. Birincil kemik tümörleri, omurgayı oluşturan kemik veya bağ dokusundan gelişir. İyi huylu, kötü huylu veya karışık davranışlara sahip olabilirler. Metastatik tümörler diğer vücut bölgelerinden kanser hücrelerin omurgaya göç etmesi ve yeni tümör oluşturması sonucunda gelişir.

Birincil omurga tümörleri

İyi huylu tümörler

Hemanjiyom - en sık görülen kemik lezyonudur. Vakaların büyük çoğunluğunda omur gövdesi içinde bulunur ve herhangi bir semptoma neden olmaz. Nadiren çökme ile kemik yıkımına yol açabilir veya omurilik ve / veya omurilik sinirlerini tehlikeye atan omurilik kanalına uzanabilir.

Osteoid osteoma ve osteoblastoma - aynı tümörlerdir, ancak osteoid osteomlar küçüktür (1 cm'den küçük). Tümör 1 cm'den büyükse osteoblastom denir.

Osteokondrom veya enkondrom - omurgadaki kıkırdak dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörler

Anevrizmal kemik kisti - iyi huylu tümörler olarak kabul edilir, ancak tam çıkarılmazsatekrarlama eğilimindedir.

Malign (kötü huylu)tümörler

Osteosarkom - omurganın en sık görülen birincil kötü huylu kemik tümörü. Cerrahi müdahale, tedavinin temel taşıdır. Bu tümör kemoterapi ve radyasyon tedavisine dirençli olduğu için en iyi sonuçlar tamamen çıkarılmakla elde edilir.

Kondrosarkom -kıkırdak dokusundan kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Osteosarkom gibi kemo ve radyoterapiye dirençlidir ve ana tedavi seçeneği cerrahi müdahaledir.

Multipl miyelom ve soliter plazmasitom - kemik iliğinden kaynaklanan tümörlerdir. Aynı tümörlerdir ancak plazmasitom tek bir yerde ortaya çıkar. Tümör birçok yerde karşılaşılırsa multipl miyelom denir. Genellikle bu tümörler kemoterapi ve radyasyon ile tedavi edilir. Cerrahi operasyonsadece omurga stabiizasyon bozulmasıveya omurilik sıkışmasına neden olan kemik kırığının mevcut olduğu durumlarda uygulanmaktadır.

Metastatik kemik tümörleri

Metastatik tümörler ise diğer kanserlerin kemiklere doğru uzantısıdır. Omurga tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluştururlar. Teknik olarak kemik metastazları kemik dokusunun kendisinde değil kemik iliğinde meydana gelir. Omurga, toplam vücut kemik iliğinin neredeyse üçte birini içerdiğinden, en sık görülen kemik metastazı bölgesidir. Kanser hücreleri ana tümör bölgesinden çıkar ve kan akışıyla omurgaya yayılır. Bu sürece hematojen metastaz denir. Bazı durumlarda ana tümör belirti vermez ve tümör ilk olarak omurgada keşfedilir.

Metastatik tümörler, kemiklerin yıkımına (osteolitik) veya yeni kemik oluşumuna (osteoblastik) neden olabilir. Bazı durumlarda tümör hem osteolitik hem de osteoblastik özelliklere sahip olabilir. Genellikle osteolitik tümörler kemiği zayıflatıp kırılmalara neden oldukları için daha tehlikelidirler.

Omurga tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Omurga tümörlerinin en yaygın semptomu ağrıdır. Ağrı genellikle ilgili bölgede oluşur, ancak sinirve omurilik baskısı söz konusuysa vücudun farklı bölgelerine de yayılabilir. Tümör kemik yıkımına ve kırılmaya neden oluyorsa ağrı çok şiddetliolabilir. Bu tip kırıklara patolojik denir ve dayanılmaz bir ağrıya neden olabilir.

Kırık kemik parçaları iletümöromuriliği ve sinirleri sıkıştırırsa nörolojik defisit mevcut gelişir. Genellikle hastalarda uyuşma, felç, ataksi (denge kaybı), pelvic kontrollerin kaybı gibi bulgular ortaya çıkar.

Omurilik tümörü nasıl teşhis edilir?

Tanısal değerlendirme hastalık öyküsü ve muayene ile başlar. Aşırı kilo kaybı veya sigara içme alışkanlığı gibi bilgiler kanser olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlar. Nörolojik durumun değerlendirilmesi muayenenin önemli bir parçasıdır.

Omurga görüntülemesi tanısal açıdan çok önemlidir. Omurganın kontrastlı manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) en çok tercih edilen yöntemdir. Genellikle tümörün boyutunu, konumunu, kemik yıkımını ve omurilik ile sinirlerle ilişkisini göstermekt oldukça yeterlidir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve röntgen filmleri kemik yapılarını MRI'dan daha iyi gösterir.

Metastaz şüphesi olan hastalar için pozitron emisyon tomografisi (PET) ana tümörü ve diğer metastazları gösterebilir. Tümörün boyutunu değerlendirmek için tümör belirteçleri ile laboratuar testleri gerekli olabilir. Bazı durumlarda tanıyı koymak için kolay ulaşılabilen alandan biyopsi alınabilir.

Omurilik tümörünün tedavisi nedir?

Omurga tümörlerinin tedavisi oldukça özeldir. En önemli hususlardan biritümörün patolojik teşhisidir. Bazı durumlarda teşhis çok basittir ve tedavisi iyi bilinmektedir. Diğer durumlarda, tümörün türünün tehşisiiçin kapsamlı tanısal çalışmalar gerekebilir. Tedavi için üç seçenek mevcuttur: cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi. Tedavi seçimi, tümörün kemo ve radyoterapiye duyarlılığına ve cerrahi olarak çıkarılabliniceceğine bağlıdır. Birincil omurilik tümörleri genellikle ameliyatla tedavi edilir. Kitle etkisinin ortadan kaldırılmasına, patolojik tanı için doku elde edilmesine ve gerekirse omurgada stabilizasyonsağlanmasına olanak sağlar. Tamamen çıkarılan iyi huylu tümörler ek tedavi gerektirmez. Kötü huylu tümör, ameliyat sonrası ek kemo ve radyasyon tedavisi gerektirebilir.

Ameliyat sırasında tümörün omurilikten ve sinirlerden ayrılması zor olabileceğindençıkarılması çok zor olabilir. Bu nedenle ameliyat tecrübeli cerrah tarafından yapılmalıdır.

Metastatik tümörlerin tedavisi, tümörün tipine ve evresine bağlıdır. Bir zamanlar bu hastalar ameliyat edilemez olarak kabul edildi. Bununla birlikte, modern kemoterapi, radyasyon tedavisi ve ameliyatat yöntemleriyle bu hastaların çoğu sağ kalımlarını sağlamaktadır. Operasyonun amacı, omurilik ve sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak ve eğer omurgaya stabilitesini sağlamaktır.

SoruSor

icon
Beyin tümörünün ana belirtileri nelerdir?
icon

Beyin tümörü belirtileri, tümörün yeri, boyutu ve büyüme hızına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Bunlar arasında baş ağrısı, nöbetler, davranış veya kişilik değişiklikleri, hafıza sorunları, denge bozukluğu veya konuşma, işitme veya görme değişiklikleri bulunabilir. Beyin Tümörleri bölümümüzde bu konu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizması nasıl teşhis edilir?
icon

Beyin anevrizması genellikle bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya beyin anjiyografisi gibi görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilir. Anevrizmanın yırtıldığından şüpheleniliyorsa bazen lomber ponksiyon yapılır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi özel Beyin Anevrizmaları bölümümüzde okuyabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hipofiz adenomasının mevcut tedavi yöntemleri nelerdir?
icon

Hipofiz adenoması tedavi yöntemleri arasında izlem, ilaç tedavisi, cerrahi ve radyasyon tedavisi bulunur. En iyi tedavi seçeneği, tümörün büyüklüğüne ve tipine, hastanın genel sağlık durumuna ve kişisel tercihlerine bağlıdır. İlgili bölümde Hipofiz Adenomu tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Disk herniasının sebepleri nelerdir?
icon

Disk hernisi yaşlanma, fiziksel stres veya yaralanma nedeniyle oluşabilir. Yaşlandıkça disklerimiz su içeriğinin bir kısmını kaybeder ve hafif bir gerilme veya dönme ile yırtılma veya dışarı çıkma olasılığı artar. Omurga Hastalıkları bölümümüzde farklı disk hernisi türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz genellikle nasıl tedavi edilir?
icon

Skolyoz tedavisi, eğrinin derecesine ve hastanın yaşına bağlıdır. Cerrahi olmayan tedavilere fizyoterapi, korse kullanımı ve ağrı kesiciler dahildir. Şiddetli durumlarda, eğriyi düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Skolyoz Tedavisi bölümümüzde skolyoz tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Dejeneratif disk hastalığı nedir ve ana belirtileri nelerdir?
icon

Dejeneratif disk hastalığı, omurgadaki intervertebral disklerin yaşla birlikte aşınma durumudur. Belirtiler arasında sırt veya boyun ağrısı, uyuşma ve karıncalanma hissi ve yürümekte zorluk bulunabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu nedir?
icon

Torasik çıkış sendromu, klavikula ve ilk kaburga arasındaki alanın daralması sonucu damarların veya sinirlerin sıkışması durumudur. Bu, omuz ve boyun ağrısına ve parmaklarda uyuşmaya neden olabilir. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde TOS hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu risk faktörleri nelerdir?
icon

TOS risk faktörleri arasında kötü duruş, obezite, tekrarlayan kol veya omuz hareketleri ve anormal bir kaburga veya omuz ve kaburga arasındaki dar bir bağ gibi anatomik anormallikler bulunur. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde daha fazla bilgi edinin

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu nasıl teşhis ve tedavi edilir?
icon

TOS teşhisi, fizik muayene, görüntüleme testleri ve nörofizyolojik testlerin yanı sıra hasta geçmişi ve belirti ve semptomlarla birlikte yapılır. Tedavi, fizik tedavi, ağrı yönetimi ve ağır vakalarda cerrahi olabilir. Torasik Çıkış Sendromu Tedavisi bölümümüzde tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Nörolojik bozukluğun belirti ve semptomları nelerdir?
icon

Nörolojik bozuklukların semptomları çok çeşitli olabilir, ancak genellikle kas zayıflığı, koordinasyonsuz hareketler, nöbetler, kalıcı veya şiddetli baş ağrıları, bilişsel ve hafıza sorunları ve duyumdaki değişiklikleri içerir. Beyin Hastalıkları bölümümüzde nörolojik bozukluklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizması için herhangi bir uyarı işareti var mı?
icon

Beyin anevrizmasının uyarı işaretleri ani ve şiddetli baş ağrısı, bulanık veya çift görme, boyun ağrısı, bayılma veya baş dönmesi ve ışığa karşı duyarlılık içerebilir. Ancak, birçok anevrizma sızdırana ya da yırtılana kadar belirti göstermeyebilir. Beyin anevrizmaları hakkında daha fazla bilgi için Beyin Anevrizmaları bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin anevrizmasının hangi boyutu ameliyat gerektirir?
icon

Ameliyat ihtiyacı genellikle anevrizmanın boyutuna, konumuna ve büyüme hızına bağlıdır. Genellikle 7mm'den büyük anevrizmalar, beynin belirli bölgelerinde yer alanlar veya ardışık taramalarda büyüme belirtisi gösterenler cerrahi müdahale gerektirebilir. Özel bilgileri anlamak için bir nörocerrah ile danışmak en iyisidir. Bu konuda daha fazla bilgi için Beyin Anevrizmaları bölümümüze başvurun.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin AVM'si kişilik değişikliklerine neden olabilir mi?
icon

Evet, bir beyin AVM'si, davranış, biliş ve duygu için sorumlu beyin bölgelerini etkiliyorsa kişilik değişikliklerine neden olabilir. Diğer semptomlar arasında baş ağrıları, nöbetler veya nörolojik eksiklikler olabilir. Beyin AVM'si hakkında daha fazla bilgi için Beyin AVM bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir kan testi beyin kanserini tespit edebilir mi?
icon

Şu anda, beyin kanserini kesin olarak teşhis edebilecek standart bir kan testi bulunmamaktadır. Belirli belirteçler veya değişiklikler bir tümörün varlığını önerse de, MRI veya CT taramaları gibi görüntüleme testleri birincil teşhis araçları olarak kalmaktadır. Beyin kanseri için teşhis süreçleri hakkında daha fazla bilgi için Beyin Kanseri bölümümüze göz atın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir röntgen, beyin tümörünü gösterebilir mi?
icon

Röntgenler genellikle beyin tümörlerini tespit etmek için kullanılmaz. Bu amaç için temel görüntüleme yöntemleri MRI ve CT taramalarıdır, beyin yapısının daha ayrıntılı görüntülerini sunarlar. Beyin tümörlerinin teşhisinin özelliklerini Beyin Kanseri bölümümüzde keşfedin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir beyin tümörünün büyümesi ve semptomlara neden olması ne kadar sürer?
icon

Beyin tümörlerinin büyüme hızı, tümörün türüne ve derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı tümörler yavaşça büyüyebilir ve yıllarca herhangi bir semptoma neden olmayabilir, oysa diğerleri hızla büyüyebilir ve haftalar veya aylar içinde semptomlara neden olabilir. Semptomların başlaması aynı zamanda tümörün konumuna ve büyüklüğüne de bağlıdır. Beyin Tümörleri bölümümüzde beyin tümörlerinin ilerlemesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Chiari malformasyonu tedavi edilmezse ne olur?
icon

Eğer Chiari malformasyonu tedavi edilmezse, semptomlar zamanla kötüleşebilir, kronik ağrıya, koordinasyon bozukluğuna ve ciddi durumlarda felce yol açabilir. Potansiyel komplikasyonları önlemek için erken müdahale önerilir. Chiari Malformasyon bölümümüzde bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hemifacial spazmı geçer mi?
icon

Hemifacial spazmlar, belirli tedavilerle azalabilir, ancak spontan iyileşme nadirdir. Uygun tıbbi müdahale, semptomları hafifletebilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Hemifasiyal Spazm Tedavisi bölümümüzde tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hidrosefali tedavi edilmezse ne olur?
icon

Tedavi edilmezse, hidrosefali artan intrakraniyal basınca yol açabilir, buna bağlı olarak bilişsel bozukluklar, görme problemleri, koordinasyon kaybı ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden beyin hasarı meydana gelebilir. Özel bölümümüzde Hidrosefali Tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Hipofiz tümörü tedavi edilmezse ne olur?
icon

Tedavi edilmeyen hipofiz tümörü büyüyebilir ve beyinin hayati kısımlarına baskı yapabilir, hormonal dengesizliklere ve görme problemlerinden metabolik bozukluklara kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipofiz Tümörü bölümümüzde bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Trigeminal nevralji ile karıştırılabilecek nedir?
icon

Trigeminal nevralji semptomları, diş problemleri, sinüzit, küme baş ağrıları veya temporomandibular eklem bozuklukları gibi diğer durumlarla benzer olabilir, bu nedenle doğru tanı koymak esastır. Özel bölümümüzde Trigeminal Nevraljinin nasıl tespit edileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Beyin ameliyatından sonra neler beklenir?
icon

Beyin ameliyatından sonra, hastalar yorgunluk, ruh hali dalgalanmaları veya bilişsel değişiklikler yaşayabilir. İyileşme süresi değişkendir ve iyileşmeyi izlemek ve herhangi bir komplikasyonu tespit etmek için düzenli takip zorunludur. Beyin Hastalıkları Tedavisi bölümümüzde farklı bozuklukların iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Yaşlandıkça omurgamızda ne değişiklikler olur?
icon

Yaşlandıkça, omurga doğal dejeneratif değişikliklere uğrar. Diskler nemini ve elastikiyetini kaybedebilir, omurga kemikleri incelir ve omurga kanalının yavaş yavaş daralması gibi durumlar ortaya çıkabilir, bu da omurga stenozuna veya diğer rahatsızlıklara yol açabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde omurga bozuklukları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon sonrası donanım çıkarılabilir mi?
icon

Evet, spinal füzyondan gelen donanım çıkarılabilir, ancak genellikle rahatsızlık, ağrı veya diğer komplikasyonlara neden oluyorsa yapılır. İlgili bölümde Spinal Füzyon prosedürü hakkında daha fazla ayrıntı keşfedin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon cerrahisinden tam olarak ne kadar süre sonra iyileşme gerçekleşir?
icon

Spinal füzyon cerrahisinden tam iyileşme 3-6 ay arasında değişebilir, ancak bazı aktiviteler bir yıla kadar sınırlı olabilir. Spinal Füzyon bölümümüzde bu prosedürün özellikleri ve iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Başarısız spinal füzyonun semptomları nelerdir?
icon

Semptomlar kronik ağrı, sınırlı hareket kabiliyeti, donanım hareketi hissi veya ameliyat öncesinde yaşanan semptomları içerebilir. İlgili bölümde Başarısız Sırt Cerrahisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Başarısız sırt cerrahisi sendromu için tedavi nedir?
icon

Tedavi, fizik tedavi, ağrı yönetimi veya bazı durumlarda revizyon cerrahisini içerebilir. Başarısız Sırt Cerrahisi Sendromu Tedavisi bölümümüzde başarısız sırt cerrahisi tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Spinal füzyon sonrası ne bekleyebilirim?
icon

Spinal füzyon sonrası, ilk başta ağrı ve sınırlı hareket kabiliyeti beklenir, ardından fizik tedavi rehberliğinde aktivitelere kademeli olarak geri dönülür. Uzun vadeli sonuçlar genellikle ağrının azalması ve stabilitenin artmasıdır. Spinal Füzyona ayrılmış bölümümüzde bu prosedür hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Herniated disk kalıcı sinir hasarına neden olabilir mi?
icon

Evet, herniated disk uzun bir süre sinire bası yaparsa kalıcı sinir hasarına yol açabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde farklı bel fıtığı türlerinin doğası ve bunlarla ilişkili riskler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bombe disk daha da kötüleşebilir mi?
icon

Evet, uygun bakım olmadan veya sürekli zorlama nedeniyle bombe disk kötüleşebilir hatta yırtılabilir. Omurga Hastalıkları bölümümüzde şişkin ve fıtıklaşmış diskler ve bunlarla ilişkili riskler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Boyun cerrahisinden ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Boyun cerrahisinden iyileşme süresi, işleme bağlı olarak değişebilir, ancak tipik olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürer. Omurga Hastalıkları Tedavisi bölümümüzde spinal cerrahi sonrası iyileşmenin özelliklerini öğrenin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kompresyon kırıkları ameliyat gerektirir mi?
icon

Tüm kompresyon kırıkları ameliyat gerektirmez. Birçok kırık, koruyucu tedavi ile iyileşir, ancak şiddetli vakalarda cerrahi müdahale faydalı olabilir. Spinal Kompresyon Kırığı bölümümüzde kompresyon kırıklarının doğası ve teşhis süreci hakkında bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Bir omurga kırığından ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Iyileşme, hafif kırıklar için birkaç haftadan daha şiddetli vakalar için birkaç aya kadar değişebilir. Özel Spinal Kompresyon Kırığı Tedavisi bölümümüzde omurga kırığı iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kyphoplasty'den ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Çoğu hasta, kyphoplasty'den 48 saat içinde daha iyi hissetmeye başlar, tam iyileşme birkaç hafta içinde gerçekleşir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Vertebroplastiden ne kadar sürede iyileşilir?
icon

Vertebroplastiden iyileşme genellikle hızlıdır, çoğu hasta birkaç gün içinde normal aktivitelere devam eder.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Vertebroplasti ve kyphoplasty arasındaki fark nedir?
icon

Her iki işlem de kırık vertebrae'yi stabil hale getirmekle ilgilidir, ancak kyphoplasty, çimento enjekte edilmeden önce bir balonun şişirilmesini içerirken, vertebroplasti balon şişirme olmadan doğrudan çimento enjekte eder.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kyphoplasty için uygun olmayan adaylar kimlerdir?
icon

Bazı kırık türlerine sahip olanlar, şiddetli osteoporozu olanlar veya aktif bir enfeksiyonu olanlar kyphoplasty için uygun aday olmayabilir. Her zaman bir omurga uzmanıyla danışın.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Omurga kanserinin ilk belirtileri nelerdir?
icon

Omurga kanserinin ilk belirtileri arasında yerel ağrı, uzuvlarda uyuşma veya zayıflık, yürüme zorluğu ve mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı bulunabilir. Belirtiler tümörün konumuna ve büyüklüğüne bağlıdır. Spinal Tümörler hakkında daha fazla bilgiyi ilgili bölümümüzden edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz yetişkinlerde düzeltilebilir mi?
icon

Yetişkinlerdeki skolyoz her zaman tamamen düzeltilmezken, fizik tedavi, korseler veya cerrahi gibi tedaviler şiddetini azaltabilir ve belirtileri hafifletebilir. Skolyoz Tedavisi bölümümüzde mevcut tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz yaşla birlikte kötüleşir mi?
icon

Skolyoz zamanla kötüleşebilir, özellikle tedavi edilmezse. Yetişkin skolyozu, omurgadaki dejeneratif değişiklikler nedeniyle ilerleyebilir. Skolyoz ile ilgili özel bölümümüzde bu durumun doğası ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Özel Skolyoz bölümümüzde bu hastalığın doğası ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyoz hangi organları etkiler?
icon

Şiddetli skolyoz, akciğerleri etkileyerek akciğer fonksiyonunun azalmasına neden olabilir. Azalmış akciğer kapasitesi nedeniyle kalp de etkilenebilir. İlgili Skolyoz bölümünde skolyozun vücudu nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Skolyozun 3 türü nelerdir?
icon

Skolyozun üç ana türü şunlardır: idiopatik (nedeni bilinmeyen, en yaygın olarak ergenlerde görülür), konjenital (doğumda mevcut kemik anomalileri nedeniyle) ve nöromusküler (sinir veya kas bozukluklarından kaynaklanan). Özel Skolyoz bölümünde bu tipler arasındaki farklar ve bu durumun doğası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Kamburluğa ne sebep olur?
icon

Kamburluk veya kifoz, kötü duruş, omurga travması, doğuştan sorunlar, osteoporoz, disk dejenerasyonu veya tüberküloz gibi bazı hastalıklardan kaynaklanabilir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Yaralanma olmaksızın kuyruk sokumu ağrısına ne sebep olur?
icon

Kuyruk sokumu ağrısı veya koksodini, açık bir yaralanma olmaksızın uzun süreli oturma, doğum, tümörler, enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir veya bazen idiopatik (bilinmeyen) bir kökeni olabilir.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromunun belirtileri nelerdir?
icon

TOS belirtileri arasında boyun, omuz, kol veya parmaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma, kol zayıflığı ve bozulmuş dolaşım bulunabilir. Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde TOS semptomları ve uyarı işaretleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin
icon
Torasik çıkış sendromu ameliyattan sonra geri gelebilir mi?
icon

Evet, ameliyat TOS belirtilerini hafifletebilirken, duruş veya tekrarlayıcı aktiviteler gibi temel nedenler ele alınmadığında nüksetme şansı vardır. Tekrarlayan Torasik Çıkış Sendromu bölümümüzde bu durumdan nasıl kaçınılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha Fazla Bilgi Edinin